Březen 2016: Přednáškové a diskuzní mini turné v České Republice

Koncem měsíce Března pořádáme pár přednášek na téma “PROVOKATIVNÍ REFLEXE GENDERU A SEXUALITY” a “ANARCHISMUS A GLOBÁLNÍ POVSTÁNÍ OD ARABSKÉHO JARA DO DNES”

Zde jsou anotace:

PROVOKATIVNÍ REFLEXE GENDERU A SEXUALITY
Žijeme ve zvláštním období v plago_anarchoqueerfemdějinách genderového útlaku:
Stejnopohlavní sňatky se stávají legálními ve více a více zemích, zatímco restrikce interupcí a ženské reproduktivní autonomie se horší. Transgender lidé se stali více viditelnými v masových médiích než kdy předtím, ale nezdá se, že by gender byl o nic méně zavedený jako systém dominance v každodenním životě. Proč všechno co je gay a transgender ‘trenduje’ zatímco feminismus je stále upozaďován? Mohla by logika’diverzity’ a ‘inkluze’, zvlášť aplikovaná na gay a transgender lidi na globálním severu, vlastně upevňovat represivní neo-liberální agendu? A jak se radikální queer/feministické koncepty, jako sex-pozitivita, polyamory a zpochybňování genderové binarity, vztahují k neo-liberálnímu kapitalismu?
A nejdúležitější ze všeho, jak vypadá kolektivníodpor vůči genderovému útlaku v éře homosexuálních sňatků a trans celebrit? Připojte se ke queer anarchistce a feministce ze Spojených států v provokativních reflexích dnešní politiky genderu a sexuality.

ANARCHISMUS A GLOBÁLNÍ POVSTÁNÍ OD ARABSKÉHO JARA DO DNES
Z Brazílie přes Ukrajinu, Bosnu až po Sýrii povstání rozšiřují jak vzrušujícími tak hrůzu nahánějícími směry. Jaká společná témata spojují okupovaná náměstí a policejní auta v plamenech?kresba-2
Dělnice z CrimethInc. Ex-Workers’ Collective se vrací do Evropy s nabídkou reflexe anarchie v nové éře celosvětových revolucí! Dynamická přednáška zkoumá dnešní celosvětová povstání ve vztahu k funkci policie, státního občanství a demokracii. Jaké možnosti revoluce vznikají v ekonomické krizi, která se neobejde bez všudypřítomné kontroly a fízlování? Jak můžeme čelit nacionalismu a (neo)liberálnímu přístupu k občanství, v době kdy se zintenzivňují koflikty mezi státní příslušností a migrací? Jaké vize za limity demokracie mohou anarchistky a anarchisté nabídnout, ve chvílích rostoucí nedůvěry k vládám? Je důležité aby naše boje šířili příběhy a taktiky, které zpochybňují legitimitu těchto sil – budoucnost svobody visí na vlásku.

Přednášející nás oslovila až na poslední chvíli a v ČR bude v rámci delší cesty, takže potvrzené zatím jsou tato města. Další místa jsou ve fázi jednání:

  • 23.3. – BRNO – Globální Povstání, 18:00, Tři Ocásci
  • 24.3. – BRNO – Reflexe Genderu, 18:00, Tři Ocásci
  • 27.3. – PRAHA – Reflexe Genderu, 18:30, Klinika, nebo Prám (v případě vyklizení), veganská večeře, spolupořádané s Feministickou skupinou UK
  • 28.3. – LIBEREC – Globální Povstání, 19:00, Azyl

In the end of March we organize several presentations with discussions on two topics: “PROVOCATIVE REFLECTIONS ON GENDER AND SEXUALITY” and “ANARCHISM AND GLOBAL REVOLTS SINCE THE ARAB SPRING”

Here are the descriptions:

PROVOCATIVE REFLECTIONS ON GENDER AND SEXUALITY
We live in a strange moment in the history of gender oppression.
Same-sex marriage is becoming legal in more and more countries, while
restrictions on abortion and women’s reproductive autonomy are getting
worse. Transgender people have become more visible than ever in the mass
media, yet gender does not seem to be any less entrenched as a system of
domination in daily life. Why are all things gay and even transgender
“trending”, while feminism continues to be marginalized? Could the logic
of “diversity” and “inclusion,” particularly when applied to gay and
transgender people in the global north, actually reinforce a repressive
neoliberal agenda? How do radical queer/feminist concepts like sex
positivity, polyamory, and challenging the gender binary relate to
neoliberal capitalism? And most importantly, what does collective
resistance to gender oppression look like in the era of gay marriage and
trans celebrities? Join a queer anarchist and feminist from the USA for
provocative reflections on the politics of gender and sexuality today.

ANARCHISM AND GLOBAL REVOLTS SINCE THE ARAB SPRING
From Brazil and Ukraine to Bosnia and Syria, rebellion is expanding in
both exciting and frightening directions. What common themes connect the
occupied squares and torched police cars? An operative from the
CrimethInc. Ex-Workers’ Collective returns to Europe to offer
reflections on anarchy in the new era of global revolt! This dynamic
presentation explores today’s global uprisings in relation to policing,
citizenship, and democracy. As economic crises necessitate more brutal
policing, what new opportunities for revolt will arise? As conflicts
over nationality and migration intensify, how can we challenge
nationalism and liberal notions of citizenship? As trust in government
erodes, what visions can anarchists offer beyond democracy? Our
struggles must spread narratives and tactics that contest the legitimacy
of these forces – and the future of freedom hangs in the balance.

So Far the booked places are: